دستگاه تصفیه آب در تبریز چیست؟

دستگاه تصفیه آب یک سامانه است که آب آلوده را از ذرات معلق، مواد آلی، باکتری‌ها، ویروس‌ها و ترکیبات شیمیایی غیرمطلوب تصفیه کرده و آبی پاک و قابل استفاده را تولید می‌کند. این دستگاه‌ها می‌توانند از روش‌های مختلفی نظیر فیلتراسیون، نانوفیلتراسیون، اسمز معکوس و استریلیزاسیون استفاده کنند به این صورت که از طریق فیلترها، غشاها و فرایندهای شیمیایی آب را تصفیه می‌کنند. دستگاه تصفیه آب به طور گسترده در خانه‌ها، مکان‌های عمومی، صنایع و حتی در مأموریت‌های فضایی استفاده می‌شود.